Statut ŠD BAM.BI

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 60/95) je Skupščina dne 8. 2. 1999 sprejela sklep o ustanovitvi Športnega društva BAM.Bi in s tem v zvezi naslednji

STATUT:

ŠPORTNO DRUŠTVO BAM.Bi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

ŠPORTNO DRUŠTVO BAM.Bi (v nadaljnjem besedilu ŠD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s športno-rekreativno dejavnostjo in telesno vzgojo.

2. člen

ŠD je pravna oseba zasebnega prava. Sedež ŠD je v Trbojah, Trboje 82, Kranj. ŠD deluje na območju Gorenjske.

3. člen

ŠD ima svoj pečat. Pečat ŠD BAM.BI je okrogle oblike, premera 30mm, v sredini katerega je simbol srninega mladiča, nad njim napis “ŠPORTNO DRUŠTVO” in ob njem napis BAM.Bi.

4. člen

ŠD lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen

Delo ŠD in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča ŠD:

Širšo javnost obvešča ŠD o svojem delu tako, da so seje organov ŠD javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti in dajanje informacij o delu ŠD je odgovoren predsednik ŠD.

II. NAMEN IN CILJI ŠD

6. člen

Namen ŠD je vzpodbujati in organizirati športno-rekreativno dejavnost na Gorenjskem s tem, da:

7. člen

Namen in cilje uresničuje ŠD:

III. ČLANSTVO

8. člen

Član ŠD lahko postane vsak potencialni državljan Republike Slovenije. Članstvo v ŠD je prostovoljno. Kdor želi postati član ŠD, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član ŠD, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom ŠD in plačal članarino.

V kolikor se želi v ŠD včlaniti mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, potrebuje za to pisno soglasje zakonitega zastopnika

Član ŠD lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

ŠD ima redne in častne člane.

9. člen

Pravice članov ŠD so:

Dolžnosti članov ŠD so:

10. člen

Članstvo v ŠD preneha:

Član prostovoljno izstopi iz ŠD, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta ŠD kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana ŠD odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

IV. ORGANI ŠD

11. člen

12. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ ŠD, ki jo sestavljajo vsi člani. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje Upravni odbor enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu Upravnega odbora, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov ŠD. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

13. člen

O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani ŠD seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 min. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 5 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov ŠD.

14. člen

Naloge skupščine:

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.

Skupščino otvori in vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik ŠD.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

15. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ ŠD, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo ŠD med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor šteje 4 člane. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 2 leti.

16. člen

Naloge upravnega odbora so:

17. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ŠD.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih 3/4 članov. Veljavne sklepe sprejema z 2/3 glasov prisotnih članov.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi Upravni odbor. Člani komisije so lahko člani ŠD. Za svoje delo so komisije odgovorne Upravnemu odboru. Izjemoma lahko ŠD povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

18. člen

ŠD lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela ŠD, organizirane po interesnem principu članov ŠD. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov ŠD. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom ŠD.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

19. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov ŠD ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanju ŠD. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morajo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani.

Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih glasov.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

20. člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo dveh let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov ŠD.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

21. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

22. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisjija, so:

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski organ.

23. člen

Predsednik ŠD

Predsednik zastopa in predstavlja ŠD pred državnimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik ŠD je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo dveh let.

Predsednik je odgovoren za delovanje ŠD v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

24. člen

Tajnik ŠD

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi ŠD skrbi tajnik ŠD, ki ga izvoli skupščina za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

25. člen

Viri dohodkov:

Če ŠD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja ŠD med njegove člane je nična.

26. člen

ŠD razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

27. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ŠD oziroma po pooblastilu predsednika podpredsednik in blagajnik ŠD.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem ŠD tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno-materialnem poslovanju ŠD, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

ŠD ima svoj žiro račun pri Abanki d. d. Ljubljana, PE Kranj.

28. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član ŠD ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje ŠD.

Blagajnik za svoje delo odgovarja upravnemu odboru.

29. člen

ŠD ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last ŠD vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

30. člen

ŠD ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi človek, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo ŠD. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog upravnega odbora.

31. člen

ŠD ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki ŠD materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravico odločanja.

VI. PRENEHANJE ŠD

32. člen

ŠD lahko preneha:

33. člen

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje ŠD, klubu ali društvu, ustanovljenemu v skladu z Zakonom o društvih, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je ŠD prenehalo obstajati.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

34. člen

Ta statut je sprejela skupščina dne 08.02.1999 in velja takoj.

PREDSEDNIK

Aleš Kalan